Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint

Az oldal üzemeltetője: VINKOVICS ATTILA EV.

A VINKOVICS ATTILA EV. A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja.

Az üzemeltető adatai:

Név: VINKOVICS ATTILA
Székhely: 5500 GYOMAENDRŐD, KOSSUTH L. ÚT 45.
Tel: +36702305476
Fax:
Web: vinkovics.hu
Facebook:
Adatvédelmi kapcsolattartó VINKOVICS ATTILA, e-mail: foldmeres@vinkovics.hu

 

 1. Önként vállalt kötelezettségek és jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

 

I. Bevezetés

A VINKOVICS ATTILA EV. mint adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679  sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ALAPELVEK A VINKOVICS ATTILA EV. ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok VINKOVICS ATTILA EV. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.  Kapcsolatfelvételt és szerződéskötést követően a személyes adatok VINKOVICS ATTILA EV. általi felvétele és kezelése jogszabályon - így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul, illetőleg a felek között létrejött szerződés szabályozza azt. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a VINKOVICS ATTILA EV. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

Az adatok biztonságát a VINKOVICS ATTILA EV. a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. A VINKOVICS ATTILA EV. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

 

A VINKOVICS ATTILAEV. a MIOSZ tagja. A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében a hirdetések és az ingatlanok adatait a VINKOVICS ATTILA EV. megosztja a MIOSZ-szal, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. A külön feltüntetett adatokat az VINKOVICS ATTILA EV. a MIOSZ számára és megbízásából gyűjti. A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: (http://miosz.hu/bemutatkozas/)________________

 

A MIOSZ partereinek listája: ____________________ (link)

 

II. ADATFELDOLGOZÓINK

 

A tárhely szolgáltatást a Vár-köz Kft. végzi.

 

Egyes ügynökeink közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.

 

III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK ÉS CÉLJAIK

A VINKOVICS ATTILA EV. az alábbi adatbázisokat üzemelteti:

 1. Hirdetések nyilvánosságra hozatala

Az Érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a VINKOVICS ATTILA EV.  honlapján az alábbi feltételekkel:

A VINKOVICS ATTILA EV.  honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A rendelés időtartama: amíg a megrendelő hirdetésfelvételi űrlapon az érintett kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek, és kizárólag addig az időpontig elérhetők, ameddig azt az érintett engedélyezi.

A hirdetések URL-je: vinkovics.ingatlantajolo.hu

A VINKOVICS ATTILA EV. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja ezért az értékesítés hatékonyságának növelése valamint és a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekén az ingatlaniroda a MIOSZ adatbázisába is továbbítja az ingatlant.
Ellenkező érintetti kérés kivételével a MIOSZ nyilvános és archív adatbázisába is bekerülnek az adatok, az érintett által meghatározott időszakra. Amennyiben ilyen időszakot az érintett nem határoz meg külön, úgy az adatok tíz évig kezelhetőek..

Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.

A hirdetésben kizárólag az érintett által megadott adatok szerepelnek és az ingatlan belső azonosítója. A hirdetésben szereplő ingatlan pontos címe nem szerepel a hirdetésben csak utcanév szintjéig lebontva.

Az érintett által megkötött szerződések adatai – ide értve az élő és a megszűnt szerződéseket egyaránt -  az archivált adatbázisba is bekerülnek, amely belső statisztikai és értékbecslési célt szolgál, nyilvánosan nem érhető el.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

Amennyiben a hirdetést a statisztikai célú adatbázisból is kéri törölni, kérjük az adatvédelmi kapcsolattartónál jelezze ezt.

 1. Hírlevelek és kalkulátorok illetve ismertetők

A honlapon többféle – az aktuális üzletpolitikának megfelelő - hírlevél feliratkozási és kalkulátor lehetőség van, amelyek mindegyikére külön-külön iratkozik fel az érintett (tájékoztatók, piacfigyelések, segítő szolgáltatások). A hírlevelek és kalkulátorok egy részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelője a MIOSZ a Vár-Köz Kft. adatfeldolgozóként jár el ezek esetében.

A tájékoztatók, piacfigyelések, segítő szolgáltatások esetében az érintett szerződéskötés nélkül tud fel- illetőleg leiratkozni ugyanolyan módon, ahogyan a feliratkozás történt.

Segítő szolgáltatások – nem taxatív - lehetőségei (a szolgáltatás leírásához kérjük kattintson a linkre):

 1. Ügyfél adatkezelés és vásárlói adatbázis

A VINKOVICS ATTILA EV.  megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítő és értékbecslési szolgáltatást nyújt. Az ellenérték fejében végzett szolgáltatások adatkezelésére vonatkozó feltételeket a szerződés tartalmazza.

Az ingatlan adásvételi szerződés jogszabályi előírásainak megfelelően az érintettek adatai az érintett tájékoztatása mellett az érintett által meghatározott, vagy a VINKOVICS ATTILA EV.  együttműködő partnereként együttműködő partnerekhez és jogi képviselőkhöz kerülnek.

Az ügyfelekre vonatkozó adatkezelés kizárólag a szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

Adatok alatt értendő az ügyfelek – mint természetes vagy jogi személyek – adatai (személyes adatok és cégadatok), ill. a megbízásuk tárgyát képező adatok (ingatlan adatai és fényképei, forgalmi érték, eladási ár, stb.) egyaránt.

 1. Statisztikai Adatbázis értékbecslés céljára

A MIOSZ belső nyilvántartás céljából, ingatlanpiaci elemzések miatt az értékbecslők számára külön statisztikai adatbázist készíthet az alábbi tartalommal:

Az ingatlan főbb tulajdonságai, mint pl.: város (irányítószám), városrész, utca, emelet, szintek száma, az ingatlan mérete (telek és lakás belső területe), szobaszám, falazat, fűtés, tájolás ill. ingatlan fekvése (utcai, udvari, körfolyosóra néző, stb.,), ingatlan külső-belső állapota, irányár, szerződéskötési/eladási ár, az ingatlan fényképei.

Értékbecslést minden esetben a VINKOVICS ATTILA EV.-val  vagy a MIOSZ-szal tagi vagy szerződéses viszonyban álló értékbecslő készíti, aki külön kérésére a személyes adatot nem tartalmazó összesítő összehasonlító adatot (statisztikai adatbázist) a megrendelőnek (pl. hitelfolyósítást végző pénzintézetnek) is átadja.

Adattovábbítás: a statisztikai adatbázis adatai a MIOSZ-hoz kerülnek továbbításra, ám nyilvánosságra hozatalra nem kerülnek.

 1. Archivált Hirdetési adatbázis

A megszűnt szerződések esetén a hirdetés nyilvánosságra hozatala megszűnik.

Nem kerül archiválásra az ügyfél neve, házszám, belső térről készült fénykép.

A nem archiválandó adatok – kiegészülve az eladás nyomán ismertté váló tényleges eladási árral - azonban statisztikai és értékbecslési célból az inaktív hirdetések belső statisztikai adatbázisba kerülnek mindaddig, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését, illetőleg maximum annyi ideig, amíg az érintett ezt engedélyezte.

Az Archivált hirdetési adatbázis a MIOSZ részére továbbításra kerül, kivéve azokat az eseteket, amelyek esetében Ön kérte a továbbítás mellőzését.

 

F. Pályázók adatai

A honlapon lehetőség van álláskeresőknek is jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül. Az álláskeresők adatait önkéntes hozzájárulás (jelentkezés) alapján kezeli a Vinkovics Attila ev. a jelentkezésben meghatározott ideig. 3 év elteltével az álláskeresők adatai törlésre kerülnek.

IV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása
  1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
  2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
  3. Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a Vár-Köz Kft..
  4. Az érintett személyes adatait akkor is törli a Vár-Köz Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
  5. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a Vinkovics Attila ev. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
  6. Törlés helyett a Vinkovics Attila ev. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Vár-Köz Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
  7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
  8. A Vinkovics Attila ev. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Vinkovics Attila ev. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A Vinkovics Attila ev. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Vinkovics Attila ev. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).
 2. Tájékoztatás
  1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Vinkovics Attila ev. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
  2. A Vinkovics Attila ev. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Vinkovics Attila ev. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
   1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Vár-Köz Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
   2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  2. Ha a Vinkovics Attila ev. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 4. Igény bejelentése a Vár-Köz Kft.-nél
  1. A Vinkovics Attila ev. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
  2. Tekintettel arra, hogy az érintetti fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintetti fiókon keresztül benyújtott igényeket a Vinkovics Attila ev. az érintetttól érkezett igénynek tekinti.
  3. Amennyiben a Vinkovics Attila ev. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a Vinkovics Attila ev. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Vinkovics Attila ev. az érintetttől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a Vinkovics Attila ev. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazoltaz érintetti minőségét.
  4. Amennyiben a Vinkovics Attila ev. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
  5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
 5. Jogorvoslati lehetőségek
  1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).